array(35) {
 ["id"] => string(5) "21079"
 ["title"] => string(12) "信仰诸天"
 ["pinyin"] => NULL
 ["author"] => string(12) "朝不保夕"
 ["url"] => string(30) "https://www.qb5.tw/book_58854/"
 ["info"] => string(299) "凡人世界,他是韩跑跑手中一具诡异的傀儡;我欲封天中,他是孟浩又敬又怕的师叔;仙逆世界,他是与王林把酒言欢的生死之交;盘龙世界,他是挽狂澜于既倒的光明教皇;遮天世界,他是狠人女帝不愿成仙只为在红尘中等.."
 ["thumb"] => string(58) "https://www.qb5.tw/files/article/image/58/58854/58854s.jpg"
 ["posttime"] => string(10) "1572940498"
 ["updatetime"] => string(10) "1600800722"
 ["cate"] => string(8) "xuanhuan"
 ["pid"] => string(11) "全本网 2"
 ["tags"] => string(0) ""
 ["lastchapter"] => NULL
 ["lastcid"] => int(0)
 ["full"] => string(9) "连载中"
 ["update"] => string(1) "0"
 ["push"] => string(1) "0"
 ["original"] => string(1) "0"
 ["number"] => string(1) "0"
 ["top"] => string(5) "42741"
 ["content"] => string(0) ""
 ["isfull"] => string(9) "连载中"
 ["posttimes"] => string(19) "2019-11-05 15:54:58"
 ["updatetimes"] => string(19) "2020-09-23 02:52:02"
 ["description"] => string(0) ""
 ["keyword"] => NULL
 ["catename"] => string(12) "玄幻魔法"
 ["time"] => string(19) "2020-09-23 02:52:02"
 ["chapterurl"] => string(30) "https://www.qb5.tw/book_58854/"
 ["views"] => int(2073)
 ["weekviews"] => int(57)
 ["monthviews"] => int(1122)
 ["description_s"] => string(0) ""
 ["lastchapterurl"] => string(16) "/21_21079/0.html"
 ["firstchapterurl"] => string(16) "/21_21079/0.html"
}