array(35) {
 ["id"] => string(5) "75501"
 ["title"] => string(27) "巫妖王是怎样炼成的"
 ["pinyin"] => NULL
 ["author"] => string(13) "巫法无天o"
 ["url"] => string(30) "https://www.qb5.tw/book_48792/"
 ["info"] => string(237) "这是一个巫师的世界,没有魔法,没有斗气,天地间只有浓浓的巫之力!巫妖大陆,巫师为尊!本书等级设定:巫者,巫人,巫灵,巫罗,巫王,巫宗,巫尊,巫皇,巫圣,巫帝。"
 ["thumb"] => string(58) "https://www.qb5.tw/files/article/image/48/48792/48792s.jpg"
 ["posttime"] => string(10) "1601154050"
 ["updatetime"] => int(1603015640)
 ["cate"] => string(8) "xuanhuan"
 ["pid"] => string(11) "全本网 2"
 ["tags"] => string(0) ""
 ["lastchapter"] => string(31) "第六十七章 骨杖的秘密"
 ["lastcid"] => int(78)
 ["full"] => string(9) "连载中"
 ["update"] => string(1) "0"
 ["push"] => string(1) "0"
 ["original"] => string(1) "0"
 ["number"] => string(1) "0"
 ["top"] => string(5) "43962"
 ["content"] => string(237) "这是一个巫师的世界,没有魔法,没有斗气,天地间只有浓浓的巫之力!巫妖大陆,巫师为尊!本书等级设定:巫者,巫人,巫灵,巫罗,巫王,巫宗,巫尊,巫皇,巫圣,巫帝。"
 ["isfull"] => string(9) "连载中"
 ["posttimes"] => string(19) "2020-09-27 05:00:50"
 ["updatetimes"] => string(19) "2020-10-18 18:07:20"
 ["description"] => string(237) "这是一个巫师的世界,没有魔法,没有斗气,天地间只有浓浓的巫之力!巫妖大陆,巫师为尊!本书等级设定:巫者,巫人,巫灵,巫罗,巫王,巫宗,巫尊,巫皇,巫圣,巫帝。"
 ["keyword"] => NULL
 ["catename"] => string(12) "玄幻魔法"
 ["time"] => string(19) "2020-10-18 18:07:20"
 ["chapterurl"] => string(30) "https://www.qb5.tw/book_48792/"
 ["views"] => int(56)
 ["weekviews"] => int(19)
 ["monthviews"] => int(56)
 ["description_s"] => string(225) "这是一个巫师的世界,没有魔法,没有斗气,天地间只有浓浓的巫之力!巫妖大陆,巫师为尊!本书等级设定:巫者,巫人,巫灵,巫罗,巫王,巫宗,巫尊,巫皇,巫圣"
 ["lastchapterurl"] => string(17) "/75_75501/78.html"
 ["firstchapterurl"] => string(16) "/75_75501/0.html"
}